Επαγγελματική Συμβουλευτική

Η Επαγγελματική Συμβουλευτική είναι μία διαδικασία παροχής βοήθειας του ατόμου ώστε να κατανοήσει ποιος είναι και ποιες επαγγελματικές ικανότητες και δεξιότητες διαθέτει.

Στηρίζεται στην διερεύνηση και σύνθεση α) των πληροφοριών που αφορούν την προσωπικότητα του ατόμου, την επίδοση στο σχολείο, τα ατομικά ενδιαφέροντα και τις προσωπικές αξίες, την εργασιακή εμπειρία, και β) των πληροφοριών που αφορούν τις σπουδές τις επαγγελματικές διεξόδους, τις περιγραφές των επαγγελμάτων, τις κοινωνικές και νομικές πλευρές της αγοράς εργασίας, καθώς και ένα πλήθος άλλων συγκεκριμένων στοιχείων που μπορεί να έχουν σχέση με διάφορες περιπτώσεις του ατόμου.

Μία πολλή σημαντική υπηρεσία που προσφέρεται κυρίως στους εφήβους από το Συμβουλευτικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού & Ψυχικής Υγείας (Σ.Κ.Ε.Π.Ψ.Υ) είναι ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός που στηρίζεται στην Επαγγελματική Συμβουλευτική προσφέροντας μεταξύ άλλων:

  • Κατανόηση Εαυτού,
  • Ανεύρεση και βελτίωση ή/και απόκτηση Ατομικών Ικανοτήτων – Δεξιοτήτων,
  • Ανάπτυξη Ικανότητας Λήψης Αποφάσεων,
  • Επαγγελματική Ωρίμανση,
  • Οριοθέτηση Σκοπών Ζωής
  • Απόκτηση Επαγγελματικής Ταυτότητας,
  • Πληροφορίες για Σχολές και Τμήματα Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Μάθετε περισσότερα για τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό.