Εργασιακή Ψυχολογία

Ο κλάδος της Εργασιακής/ Οργανωτικής Ψυχολογίας  ασχολείται με την εφαρμογή των μεθόδων, των δεδομένων και των αρχών της ψυχολογίας στον χώρο της εργασίας και τους εργαζόμενους. Έχει ως αντικείμενο την εργασία και τους όρους απόδοσης του ατόμου σ’ αυτή, την λειτουργία των οργανισμών και την συμπεριφορά τόσο των ατόμων όσο και των μικρών ομάδων εργασίας.

Βασικοί σκοποί της Εργασιακής/ Οργανωτικής Ψυχολογίας είναι η βελτίωση της γενικής αποτελεσματικότητας ενός οργανισμού και η βελτίωση της εργασιακής ικανοποίησης των ατόμων που εργάζονται στον οργανισμό.

Συμβάλλει ώστε η επιχείρηση να αναπτύξει καινούρια κουλτούρα, συντείνοντας στη δημιουργία αποτελεσματικών ομάδων εργασίας, συστημάτων και δομών μέσα στον οργανισμό, καθώς και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων της ηγεσίας, της ομαδικής εργασίας, της διαπραγμάτευσης, της ασφάλειας, της επίλυσης συγκρούσεων, και της αποτελεσματικής επικοινωνίας.

Γενικότερα, η Εργασιακή/ Οργανωτική Ψυχολογία συνεισφέρει στη βελτίωση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας μιας επιχείρησης βοηθώντας στην εξισορροπημένη προσωπική αλλά και εργασιακή ζωή των εργαζομένων, στη βελτίωση των ενδοεπιχειρησιακών σχέσεων, στην εκπαίδευση σε θέματα όπως το εργασιακό στρες, το άγχος, τα τραυματικά γεγονότα, και τελικά στην εργασιακή ικανοποίηση.

Με συνοπτικό τρόπο το περιεχόμενο του όλου έργου που αναλαμβάνει το Σ.Κ.Ε.Π.Ψ.Υ είναι:

 • Εκπαίδευση και οι εκπαιδευτικές ανάγκες
 • Υποστήριξη και η ενδυνάμωση του Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Επικοινωνία & η ομαδική εργασία
 • Επιλογή προσωπικού
 • Καθοδήγηση και η επιμόρφωση του προσωπικού
 • Αντιμετώπιση κρίσεων και αλλαγών
 • Προγραμματισμός και η ανάπτυξη του προσωπικού
 • Σεμινάρια ποικίλης θεματολογίας ανάλογα με τις ανάγκες του οργανισμού
 • Διαχείριση Κρίσεων και Τραυματικών γεγονότων

Ο σύμβουλος σε συνεργασία με τον οργανισμό στοχεύουν στη:

 • Βελτίωση της εργασιακής οργάνωσης και κουλτούρας
 • Ανάπτυξη ηγετικών πρακτικών που προωθούν τη ψυχική υγεία και την εξισορρόπηση της εργασιακής και προσωπικής ζωής
 • Εφαρμογή έγκαιρων παρεμβάσεων στο χώρο της εργασίας για την αντιμετώπιση προβλημάτων ψυχικής υγείας
 • Αξιολόγηση επικινδυνότητας και προληπτικών προγραμμάτων για καταστάσεις που ενδεχομένως αποδειχτούν επιβλαβείς για την υγεία των εργαζομένων (π.χ. στρες, βία, χρήση αλκοόλ, κλπ.)
 • Ενημέρωση και εκπαίδευση του manager για έγκαιρο εντοπισμό δειγμάτων ανησυχητικών συμπεριφορών στους εργαζόμενους και παραπομπή αυτών για περαιτέρω υποστήριξη
 • Συμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση του manager για τη διαχείριση θεμάτων που αφορούν στον ανθρώπινο παράγοντα (π.χ. χαμηλή αποδοτικότητα, συγκρούσεις, κ.α.)
 • Εξασφάλιση επιστημονικής και αποτελεσματικής διαχείρισης των προβλημάτων που αντιμετωπίζει κάποιο εργαζόμενο μέλος του οργανισμού μέσω βραχύχρονων παρεμβάσεων για επιτυχή επάνοδο σε υψηλά επίπεδα απόδοσης
 • Διαχείριση του ανθρώπινου παράγοντα – σχεδιασμό παρεμβάσεων τόσο πριν όσο και κατά την διάρκεια οργανωσιακών αλλαγών, κατευνάζοντας τις αντιδράσεις και το στρες, οδηγώντας στην επιτυχημένη υλοποίηση της αλλαγής και διατηρώντας παράλληλα την απόδοση και το ηθικό των εργαζομένων σε υψηλά επίπεδα.